قمرهای مشتری یکدیگر را گرم می‌کنند

با توجه به اینکه قمرهای مشتری فاصله زیادی از خورشید دارند، اما داغ‌تر از آنچه باید باشند، هستند و ستاره شناسان به این نتیجه رسیده اند که این قمرها یکدیگر را طی فرآیندی گرم می کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، قمرهای مشتری به نسبت فاصله خود از خورشید، داغ‌تر از آنچه […]